facebook image
19. Phát hành hóa đơn nháp
Tải về
  1. Phát hành từng hóa đơn

Bước 1: Trên danh sách hóa đơn chưa phát hành, click vào button phát hành tương ứng với hóa đơn cần phát hành

Bước 2: Nhập thời gian phát hành hóa đơn

          - Ngày lập:

               + Nếu không chọn Ngày lập thời gian lập hóa đơn lấy thời gian hiện tại của hệ thống

               + Nếu chọn Ngày lập thì phải đảm bảo Ngày lập > hoặc = thời gian đang hiển thị ở bên cạnh (xem hình dưới)

               + Hệ thống chỉ hỗ trợ ND lập hóa đơn lùi tối đa 27 ngày trở về trước, với điều kiện hóa đơn được lập phải có thời gian sau thời gian của hóa đơn được lập cuối cùng

Trong trường hợp Ngày lập là ngày hiện tại mà hóa đơn cuối cùng đã lập so với ngày hiện tại lùi 27 ngày thì khi ND nhập Ngày lập cần lưu ý đến cả giờ, phút để đảm bảo không lùi quá 27 ngày.

Ví dụ: Ngày hôm nay là ngày 18/05/2018 17:30:00, khi khách hàng lập hóa đơn muốn nhập lùi 27 ngày thì lúc đó giờ hiển thị gợi ý sẽ là 18/04/2018 17:30:00-> tuy nhiên khi Lập hóa đơn, ND nhập thông tin xong thì thời gian đã trôi qua 17:30:00-> ND phải sửa lại giờ phút theo đúng giờ phút hiện tại.

   

Bước 3: Nhấn nút Phát hành

2. Phát hành theo chuỗi

Bước 1: Trên danh sách hóa đơn, tick chọn các hóa đơn cần phát hành

Bước 2: Nhập thời gian lập hóa đơn

Bước 3: Nhấn nút Phát hành

Note:

  • Trường hợp chọn nhiều hóa đơn nháp cùng mẫu hóa đơn, khi phát hành hệ thống sẽ hiển thị ngày lập hóa đơn cuối cùng trước đó để ND lựa chọn.
  • Trường hợp chọn nhiều hóa đơn nháp khác mẫu hóa đơn, khi phát hành không cần nhập Ngày lập.
  • Hóa đơn khác mẫu sau khi được phát hành sẽ có ngày phát hành là ngày hiện tại.