facebook image
Hệ thống Hóa đơn điện tử cập nhật thay đổi nghiệp vụ ngày 14/09/2018
Tải về

Dự án Hóa đơn điện tử cập nhật thay đổi nghiệp vụ được nâng cấp ngày 14/09/2018

 

1. Hệ thống cho phép: Điều chỉnh giảm tiền hàng hóa đúng bằng số tiền của hóa đơn gốc

 

2. Điều chỉnh thông tin: Theo Điều 3, Khoản 7 Thông tư 26/2015/TT-BTC hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh trên hóa đơn khi lập hóa đơn điều chỉnh thông tin

 

3. Hiển thị danh sách cho phép lựa chọn thuế khi lập hóa đơn thuế dòng

Chọn:

Không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Không chịu thuế GTGT

0%

5%

10%

 

4. Đổi tên hóa đơn  thành  Tên mẫu hóa đơn tại menu Quản lý phát hành\Khai báo tên mẫu hóa đơn trên giao diện

 

5. Thêm cảnh báo tại giao diện Thông tin doanh nghiệp:

Sửa thông tin doanh nghiệp/chi nhánh có thể làm thông tin có trên mẫu hóa đơn khác với thông tin mẫu hóa đơn

đã đăng ký với cơ quan thuế. Doanh nghiệp có chắc chắn thực hiện?

 

6. Cho phép người mua ký số hóa đơn tại giao diện Tra cứu hóa đơn

 

7. Cập nhật nghiệp vụ khi lập hóa đơn/sửa hóa đơn nháp/Lập hóa đơn thay thế/Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin

Đối với khách lẻ: Phải nhập đầy đủ Tên người mua, Địa chỉ

Đối với khách hàng doanh nghiệp: Phải nhập đầy đủ Tên đơn vị, Địa chỉ, Mã số thuế

 

8. Đối với hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu trở lên, người dùng cần chọn hình thức thanh toán là Chuyển khoản  theo Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC

Ảnh  hưởng khi lập hóa đơn/sửa hóa đơn nháp/Lập hóa đơn thay thế/Lập hóa đơn điều chỉnh tiền

 

9.  Hủy dải hóa đơn trong thông báo phát hành: Cho phép người dùng hủy dải hóa đơn trong thông báo phát hành

Người dùng không được phép lập hóa đơn trong dải đã hủy

Hệ thống không cho phép hủy dải hóa đơn đã bị hủy, đã sử dụng hết số hóa đơn