facebook image
Hệ thống Hóa đơn điện tử cập nhật thay đổi nghiệp vụ ngày 19/09/2018
Tải về

1.  Hiển thị popup confirm: “Đối với hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu trở lên, người dùng nên chọn hình thức thanh toán là Chuyển khoản  theo Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC “ khi giá trị hóa đơn thanh toán >= 20 triệu trở lên

Đây chỉ là thông báo, không ảnh hưởng đến thao tác người dùng, và hệ thống cho phép lựa chọn các loại hình thức thanh toán khác nhau, ngoài hình thức Chuyển khoản

Nghiệp vụ bị ảnh hưởng: Giao diện Lập hóa đơn/Lập hóa đơn nháp/Sửa hóa đơn/Lập hóa đơn thay thế/Lập hóa đơn điều chỉnh tiền

 

2. Sửa theo các case sau với nghiệp vụ thông tin người mua hàng khi lập hóa đơn:

 

Nghiệp vụ bị ảnh hưởng: Giao diện Lập hóa đơn/Lập hóa đơn nháp/Sửa hóa đơn/Lập hóa đơn thay thế/Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin

 

3. Đối với các hàng hóa cùng tên sản phẩm thì yêu cầu phải nhập cùng loại thuế trên hóa đơn thuế dòng (theo yêu cầu thuế HCM)

Message hiển thị: “Hàng hóa……(tên hàng hóa)…..chỉ được phép chọn một loại thuế suất”

Nghiệp vụ bị ảnh hưởng: Giao diện Lập hóa đơn/Lập hóa đơn nháp/Sửa hóa đơn/Lập hóa đơn thay thế/Lập hóa đơn điều chỉnh tiền

 

4. Chiết khấu trên giao diện lập hóa đơn đang yêu cầu người dùng phải nhập thuế suất  (theo yêu cầu thực tế người dùng)

  • Bỏ quy định này và cho phép lập hóa đơn khi chiết khấu không có dữ liệu thuế suất

 

Nghiệp vụ bị ảnh hưởng: Giao diện Lập hóa đơn/Lập hóa đơn nháp/Sửa hóa đơn/Lập hóa đơn thay thế/Lập hóa đơn điều chỉnh tiền

 

5. Sửa lỗi sửa hóa đơn nháp hiển thị sai thông tin tiền USD (đang bị lỗi ảnh hưởng đến khách hàng) 

Nghiệp vụ bị ảnh hưởng: Giao diện Sửa hóa đơn nháp