facebook image
Hệ thống hóa đơn điện tử cập nhật thay đổi nghiệp vụ ngày 23/10/2018
Tải về

1. Tra cứu hóa đơn người mua: nội dung hướng dẫn theo link https://sinvoice.viettel.vn/ho-tro/huong-dan-su-dung/tra-cuu-hoa-don-nguoi-mua

2. Cho phép người mua sửa trực tiếp tiền thuế

* Với hóa đơn thuế tổng

* Với hóa đơn thuế dòng

Nghiệp vụ ảnh hưởng: Lập hóa đơn, Sửa hóa đơn nháp, Điều chỉnh tiền, Lập hóa đơn thay thế