facebook image
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản Tải về
1 51/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Chính phủ Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong đó có định nghĩa về hóa đơn điện tử.
2 39/2014/TT-BTC 31/03/2014 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
3 57/2006/NА-CP 09/06/2006 Chính phủ Nghị định về Thương mại điện tử
4 153/2010/TT-BTC 28/09/2010 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
5 26/2007/NĐ-CP 15/02/2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
6 1209/QĐ-BTC 23/06/2015 Bộ Tài chính Quyết định v/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
7 58333/QА-CT 11/09/2015 Tổng cục Thuế Quyết định triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế
8 51/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội Luật Giao dịch điện tử 2005
9 64/2013/TT-BTC 15/05/2013 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
10 04/2014/NА-CP 17/01/2014 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
11 2905/QА-BTC 09/11/2010 Bộ Tài chính Quyết định v/v đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
12 176/2016/TT-BTC 31/10/2016 Bộ Tài chính Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
13 27/2007/NА- CP 23/02/2007 Chính phủ Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính.
14 32/2011/TT-BTC 14/03/2011 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
15 26/2015/TT-BTC 27/02/2015 Bộ Tài chính Thông tư bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ