facebook image
Viết tạm cái gì vào đây để bot SEO Meta
Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử version 2.0
29/06/2022
Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử version 2.0
06/07/2022
Hà Nội: Miễn phí 1 năm chữ ký số và 500 hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới năm 2022
29/04/2022
Hà Nội: Miễn phí 1 năm chữ ký số và 500 hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới năm 2022
NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý CỦA THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
09/12/2021
Ngày 17/9/2021 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định về hóa đơn, chứng từ. Để cập nhật kịp thời và chính xác các thông tin nhằm áp dụng hóa đơn điện tử đúng quy định, các doanh nghiệp tham khảo một số điểm đang lưu ý tại TT 78/2021/TT-BTC như sau:
Thông báo về việc cấp bù thời hạn chứng thư số ký Hóa đơn điện tử Viettel
09/12/2021
Thông báo về việc cấp bù thời hạn chứng thư số ký Hóa đơn điện tử Viettel
Báo giá dịch vụ Hóa đơn điện tử
29/04/2022
Báo giá dịch vụ