facebook image
Mẫu hóa đơn chuẩn
image responsive
Tổng hợp mẫu Biên lai và Hóa đơn bán hàng
image responsive
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế dòng
image responsive
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng có chiết khấu
image responsive
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng khác
Tài liệu hướng dẫn tích hợp hệ thống Hóa đơn điện tử
Công văn đặc thù
image responsive
Công văn đặc thù
image responsive
Công văn quy định Điều khoản sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử
image responsive
Bản mô tả tính năng sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý HDDT.
image responsive
Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử
Mẫu Quyết định và Thông báo phát hành HDDT
image responsive
Setup Lan chat
Tool ký số và xem hóa đơn
image responsive
Chạy tool ký số trước khi ký
image responsive
Link download Java 8 u121
image responsive
Phần mềm cấp bổ sung thời hạn Chứng thư số cho USB token
Tài liệu hướng dẫn thiết kế mẫu hóa đơn
image responsive
Hướng dẫn quy trình thiết kế hóa đơn chi tiết
image responsive
Sử dụng để tạo file pdf test code, dữ liệu mẫu hóa đơn
Tài liệu thông tư 68
image responsive
Tài liệu thông tư 68