facebook image
Viết tạm cái gì vào đây để bot SEO Meta
Các quy định về tiêu thức trên hóa đơn điện tử
06/11/2017 11:00

Trả lời Công văn số 0117/CV ngày 30/6/2017 của Công ty TNHH Baezeni Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, căn cứ Điểm d khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung của hóa đơn điện tử thì hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau: Tên hàng hóa, dịch vụ; Đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; Thành tiền ghi bằng sổ và bằng chữ.

Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư sổ 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập hóa đơn thì tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; Gạch chéo phần bỏ trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.

Trường hợp Công ty TNHH Baezeni Việt Nam viết phần mềm cho Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả khi xuất hóa đơn điện tử trên chỉ tiêu tên hàng hóa, dịch vụ có nội dung: “Tư vấn, dựng phần mềm “Đèo Cả Projects Viewer” giai đoạn 1 theo HĐ 1711 HĐKT-DCIC-Baezeni Việt Nam ngày 17 tháng 11 năm 2016 (không chịu thuế)”, Công ty TNHH Baezeni Việt Nam cần ghi thêm dòng “không chịu thuế” không dẫn tới việc hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn và các nội dung khác được lập đúng quy định thì hóa đơn trên được coi là hợp lệ.

Như vậy, theo quy định của Bộ Tài chính, Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả được phép sử dụng hóa đơn trên để kê khai thuế giá trị gia tăng theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, Công ty TNHH Baezeni Việt Nam hoặc các doanh nghiệp trên địa bàn có vướng mắc liên quan đến hóa đơn điện tử có thể liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 (Cục Thuế TP. Hà Nội) để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể./.

PV (TCTC)

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Tài chính