facebook image
Viết tạm cái gì vào đây để bot SEO Meta
Đề xuất từ năm 2018, doanh nghiệp sẽ không thực hiện đặt in hóa đơn
11/10/2017
Từ năm 2018 các doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện đặt in hóa đơn, cơ quan thuế thực hiện đặt in hóa đơn để bán cho các doanh nghiệp mới thành lập, hộ, cá nhân kinh doanh. Việc bán hóa đơn cho doanh nghiệp mới thành lập thực hiện trong thời gian 6 tháng.