facebook image
24. Lập hóa đơn chuyển đổi
Tải về

Hệ thống hỗ trợ ND lập hóa đơn chuyển đổi, có giá trị tương đương với hóa đơn gốc, xuất trình hóa đơn chuyển đổi khi có yêu cầu:

                                                     

                                               ND lưu hóa đơn chuyển đổi trên máy tính

                          

Hóa đơn đã được chuyển đổi:

Chú ý: Để lập hóa đơn chuyển đổi, hiển thị đúng thông tin người chuyển đổi (tên ND thao tác, lập hóa đơn chuyển đổi) tại giao diện:

ND cần vào giao diện Quản lý ND, nhập đúng thông tin ND tại trường Họ tên:

Trường hợp không nhập đầy đủ thông tin Họ tên tại giao diện Quản lý ND, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi khi lập hóa đơn chuyển đổi:

Hệ thống thực hiện lưu lại bản chuyển đổi của hóa đơn điện tử khi doanh nghiệp bấm lập hóa đơn chuyển đổi (kể cả khi dùng trên web hoặc gọi API), chỉ hỗ trợ người dùng lập hóa đơn chuyển đổi 1 lần duy nhất.

Hệ thống cũng thực hiện lưu vào trong cùng thư mục với file xml hóa đơn hiện tại, cùng tên file, định dạng pdf trên server, hỗ trợ người dùng tải hóa đơn chuyển đổi sau khi đã lập hóa đơn chuyển đổi