facebook image
31. Thay đổi mật khẩu, quên mật khẩu
Tải về

1. Chức năng quên mật khẩu                             

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Chức năng này cho phép người dùng đã được phân quyền, được cấp user đăng nhập vào và sử dụng các tính năng của hệ thống. Tuy nhiên người dùng quên mật khẩu tại thời điểm đăng nhập và mong muốn đổi mật khẩu mới để đăng nhập vào hệ thống.

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Truy vập vào link https://business.sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html

               

                                                     Màn hình đăng nhập

Bước 2: Trên màn hình login, Người dùng click “Quên mật khẩu”

                

                                                     Màn hình chức năng quên mật khẩu

Bước 3: Trên màn hình Quên mật khẩu, người dùng tiến hành nhập các thông tin

            - Tên đăng nhập

            - Địa chỉ email (ví dụ: abc@gmail.com)

            - Nhập mã captcha

Bước 4: Sau nhi nhập đầy đủ thông tin, người dùng nhấn phím Gửi

                                        

                                                         Màn hình Quên mật khẩu

Bước 5: Người sử dụng check Email để lấy link reset pass.

                 

                                     Màn hình email gửi link reset mật khẩu cho người dùng

Bước 6: Người dùng nhập các thông tin mật khẩu mới à nhấn Gửi. Sau đó đăng nhập vào hệ thống bình thường với account và mật khẩu mới vừa reset.

                  

                                                                 Màn hình reset mật khẩu

c. Các trường hợp ngoại lệ (lỗi):

             - Nhập email không đúng: Hệ thống sẽ gửi về email nhập, do đó trường hợp khách hàng nhập sai, dẫn tới không nhận được link  reset pass.

             - Nhập mã captcha không đúng: Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã captcha khác

             - Trường hợp khác khi hệ thống có lỗi kết nối tới DB, có thể sẽ không gửi được email

2. Chức năng đổi mật khẩu

                  

                   

                                                         Màn hình chức năng đổi mật khẩu

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Chức năng này cho phép người dùng đã được phân quyền, được cấp user đăng nhập vào và sử dụng các tính năng của hệ thống. Tuy nhiên người dùng mong muốn đổi lại mật khẩu.

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Truy vập vào link https://business.sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html  để đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Trên màn hình ứng dụng, người dùng click “Thay đổi mật khẩu”

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin vào màn hình Thay đổi mật khẩu

       Nhập đầy đủ các thông tin:

           - Mật khẩu cũ

           - Nhật khẩu mới

           - Nhập lại mật khẩu

           - Nhập mã capcha

Bước 4: Sau nhi nhập đầy đủ thông tin, người dùng nhấn phím Gửi

Bước 5: Sau khi đổi mật khẩu thành công, đăng nhập vào hệ thống bình thường với account và mật khẩu mới vừa đổi.

c. Các trường hợp ngoại lệ (lỗi):

         - Nhập mật khẩu cũ không đúng: Hệ thống báo mật khẩu cũ không đúng

         - Nhập mật khẩu mới không đủ mạnh: hệ thống thông báo mật khẩu không đủ mạnh

         - Nhập trường nhập lại mật khẩu không giống với mật khẩu mới: hệ thống thông báo mật khẩu mới không trùng nhau

         - Nhập mã captcha không đúng: Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã captcha khác

         - Trường hợp khác khi hệ thống có lỗi kết nối tới DB, có thể sẽ không đổi mật khẩu thành công