facebook image
Video hướng dẫn xử lý lỗi hệ thống Hóa đơn điện tử
Tải về

Giới thiệu về dịch vụ

https://viettel.vn/chi-tiet-video/QXJ0aWNs16020f950937cb?catId=QXJ0aWNs15982a50944b96

HD cập nhật chứng thư số lên hệ thống Sinvoice 1.0

https://viettel.vn/chi-tiet-video/QXJ0aWNs16020fb6a50d4c?catId=QXJ0aWNs15982a50944b96

HDXLL không kết nối được USB Token khi lập hóa đơn và phát hành báo cáo

https://viettel.vn/chi-tiet-video/QXJ0aWNs1602114ca712e2?catId=QXJ0aWNs15982a50944b96

HDXLL không gửi được email cho người mua

https://viettel.vn/chi-tiet-video/QXJ0aWNs160210f583a779?catId=QXJ0aWNs15982a50944b96

HD cấu hình dấu thập phân trên hệ thống Sinvoice 1.0  

https://viettel.vn/Sinvoice2

HD cấu hình Email đối với KH sử dụng mail outlook

https://viettel.vn/Sinvoice3

HD cấu hình email đối với KH sử dụng gmail_yahoo_hotmail

https://viettel.vn/Sinvoice4

HD tra cứu hóa đơn điện tử trên hệ thống SInvoice_2.0  

https://viettel.vn/Sinvoice5

HD cấu hình SMS trên hệ thống Sinvoice 2.0  

https://viettel.vn/Sinvoice6

HD sử dụng chức năng Quản lý người dùng hệ thống Sinvoice 1.0  

https://viettel.vn/Sinvoice7

HD sử dụng chức năng Quản lý nhóm người dùng hệ thống Sinvoice 1.0

https://viettel.vn/Sinvoice8

HD lâp hóa đơn thay thế hệ thống Sinvoice 1.0  

https://viettel.vn/Sinvoice9

HD lập hóa đơn chuyển đổi hệ thống Sinvoice 1.0

https://viettel.vn/Sinvoice10

HD Lập hóa đơn hệ thống Sinvoice 1.0  

https://viettel.vn/Sinvoice11

HD Thao tác ký hóa đơn điện tử hệ thống Sinvoice 1.0  

https://viettel.vn/Sinvoice12

HD lấy lại mật khẩu hệ thống Sinvoice 1.0  

https://viettel.vn/Sinvoice13

HD cấu hình cấu hình trình duyệt GGchrome & Firefox  

https://viettel.vn/Sinvoice14

HD xóa hóa đơn trên hệ thống Sinvoice 1.0

https://viettel.vn/Sinvoice15

HD dieu chinh thông tin trên hóa đơn đã lập 1.0  

https://viettel.vn/Sinvoice16

HD điều chỉnh tiền trên hóa đơn đã lập 1.0  

https://viettel.vn/Sinvoice17

HD cấu hình biểu mẫu email & gửi email trên hệ thống Sinvoice 1.0  

https://viettel.vn/Sinvoice18

HD khôi phục hóa đơn đã xóa bỏ trên SInvoice 1.0

https://viettel.vn/Sinvoice19