facebook image
Video hướng dẫn xử lý lỗi hệ thống Hóa đơn điện tử
Tải về

Giới thiệu về dịch vụ

https://viettel.vn/chi-tiet-video/QXJ0aWNs16020f950937cb?catId=QXJ0aWNs15982a50944b96

HD cập nhật chứng thư số lên hệ thống Sinvoice 1.0

https://viettel.vn/chi-tiet-video/QXJ0aWNs16020fb6a50d4c?catId=QXJ0aWNs15982a50944b96

HDXLL không kết nối được USB Token khi lập hóa đơn và phát hành báo cáo

https://viettel.vn/chi-tiet-video/QXJ0aWNs1602114ca712e2?catId=QXJ0aWNs15982a50944b96

HDXLL không gửi được email cho người mua

https://viettel.vn/chi-tiet-video/QXJ0aWNs160210f583a779?catId=QXJ0aWNs15982a50944b96