facebook image
Hệ thống hóa đơn điện tử cập nhật thay đổi nghiệp vụ ngày 02/10/2018
Tải về

1. Kiểm soát số lượng hóa đơn của doanh nghiệp

Khi số lượng hóa đơn đã lập >= Số lượng hóa đơn đã mua=> Người dùng vào hệ thống chọn Lập hóa đơn, khi nhấn Lập hóa đơn trên giao diện nếu số lượng hóa đơn hết thì sẽ hiển thị thông báo

Nghiệp vụ ảnh hưởng: Lập hóa đơn, Lập hóa đơn theo file, phát hành hóa đơn nháp, điều chỉnh tiền, điều chỉnh thông tin, lập hóa đơn thay thế

2. Kiểm soát thời gian sử dụng dịch vụ hóa đơn của doanh nghiệp

Khi thời gian đăng ký sử dụng < thời gian hiện tại=> Người dùng vào hệ thống chọn Lập hóa đơn, khi nhấn Lập hóa đơn trên giao diện nếu thời gian sử dụng gói dịch vụ hết thì sẽ hiển thị thông báo

 

Nghiệp vụ ảnh hưởng: Lập hóa đơn, Lập hóa đơn theo file, phát hành hóa đơn nháp, điều chỉnh tiền, điều chỉnh thông tin, lập hóa đơn thay thế

3. Cho phép người mua sửa trực tiếp tiền thuế

Nghiệp vụ ảnh hưởng: Lập hóa đơn, Sửa hóa đơn nháp, Điều chỉnh tiền, Lập hóa đơn thay thế

Hiện do giải pháp cũ đưa ra đang gây lỗi với một số nghiệp vụ khác (sai thông tin khi xuất báo cáo….)

Nên dự án tạm dừng không hỗ trợ người mua dùng sửa trực tiếp tiền thuế nữa.

Dự án đang thực hiện sửa lại giải pháp,  phát triển và kiểm thử lại

Dự án sẽ upcode lại ngay sau khi hoàn thành

 

4. Đính kèm biên bản thỏa thuận lên hệ thống

Cho phép đính kèm biên bản thỏa thuận lên hệ thống

Đối với các user dùng chữ ký USB token hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ.

Nghiệp vụ ảnh hưởng: các màn hình điều chỉnh tiền, điều chỉnh thông tin, lập hóa đơn thay thế, hủy hóa đơn

                 

5. Đính kèm bảng kê lên hệ thống

Cho phép đính kèm bảng kê lên hệ thống

Đối với các user dùng chữ ký USB token hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ.

Nghiệp vụ ảnh hưởng: Lập hóa đơn, lập hóa đơn nháp, sửa hóa đơn nháp, lập hóa đơn thay thế, điều chỉnh tiền, điều chỉnh thông tin

  

6. Phân quyền người sử dụng: bổ sung các quyền con như Lập hóa đơn, lập hóa đơn thay thế, điều chỉnh tiền, điều chỉnh thông tin, lập hóa đơn thay thế, xem chi tiết hóa đơn

Bổ sung các quyền con cho phép người dùng lựa chọn để phân quyền cho các user theo đúng mục đích

7. Lập hóa đơn theo file, bổ sung thêm các thông tin trong template sau:

  •  Mã khách hàng
  • Loại tiền
  • Loại hàng hóa: cho phép lựa chọn các loại như 1/rỗng là hàng hóa, 2 là Ghi chú, 3 là Chiết khấu, 4 là Bảng kê, 5 là Phí khác
  • Ghi chú
  • Số lô
  • Hạn sử dụng

         

8. Sửa lỗi trường hợp hóa đơn chỉ có bảng kê, hệ thống báo lỗi khi người dùng Sửa hóa đơn nháp, Lập hóa đơn thay thế

9. Sửa lỗi trường hợp hóa đơn khi có nhiều hàng hóa giống nhau, hệ thống không cho phép lập hóa đơn/lập hóa đơn nháp/sửa hóa đơn nháp/lập hóa đơn thay thế