facebook image
Cách tự thiết kế giao diện tra cứu hóa đơn
Tải về

Trang sinvoice đã bổ sung phần tra cứu hóa đơn với khung dạng đơn giản: https://sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon-iframe

Ví dụ:

<iframe src="https://sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon-iframe" style="border:none; width:100%; min-height:630px; margin-top: 200px; margin-bottom: -350px;"></iframe>

Cụ thể: