facebook image
Xem hóa đơn trên tool ký số hóa đơn điện tử
Tải về

Người dùng thực hiện theo hướng dẫn hình dưới để kiểm tra hóa đơn